HusCompagniet
 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
 2. Vad använder vi dina uppgifter till?
 3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
 4. Hur samlar vi in personuppgifter om dig?
 5. Vad har vi för underlag för vår behandling av dina personuppgifter?
 6. Vem lämnar vi ut våra uppgifter till?
 7. När överför vi personuppgifter till länder utanför EU?
 8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 9. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas?
 10. Vilka rättigheter har du?
 11. Policy för cookies

POLICY FÖR COOKIES

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter:
Svenska Huscompagniet AB
Lundavägen 60
212 25 Malmö
Sverige
CVR-nr: SE556815558301
info@huscompagniet.se

2. Vad används dina uppgifter till?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna göra följande:

Tillhandahålla avtalade tjänster/produkter/service.
Kommunicera med dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster.
Möjliggöra individuell marknadsföring, rikta skräddarsydda erbjudanden och tjänster till dig enligt just dina behov och önskemål / Ta fram relevanta erbjudanden.
Göra undersökningar och ta fram statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.
Använda personuppgifterna i samband med eventuella juridiska krav.
Observera att personuppgifter kan vara ett avtalsmässigt krav eller ett krav som måste vara uppfyllt för att ett avtal ska kunna ingås. I sådana fall kommer vi inte att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster om du inte tillhandahåller oss de nödvändiga uppgifterna.

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar bara uppgifter om dig för de ändamål som angivits under punkt 2.
Omfattningen på de personuppgifter vi behandlar begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå aktuellt ändamål.
Vi behandlar följande kategorier av uppgifter om dig:

Allmänna uppgifter:

Allmänna kontaktuppgifter (som namn, e-post, telefonnummer och adress)
Könstillhörighet och ålder
Bilder
Geografisk position
Betalningsuppgifter
Inköpshistorik
Cookie-uppgifter
IP-adress
Information som angivits i samband med eventuellt framförande av klagomål
Uppgifter till personal shopper, mått, produkt och märkespreferenser m.m., familjeförhållande (om du är gift, har barn etc.)
Känsliga uppgifter:

Om du i samband med framförandet av ett klagomål anger information om hälsa eller andra känsliga uppgifter behandlas de uppgifter som är nödvändiga för att behandla ditt fall.
Vi behandlar bara känsliga uppgifter om dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta.

4. Hur samlar vi in uppgifter om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är till största delen insamlade direkt från dig. Vi kan behandla uppgifter om dig som samlas in av tredje part, exempelvis:

Onlinekällor, t.ex. sociala medier som Instagram och Facebook.
Våra samarbetspartners.
Om vi behandlar uppgifter om dig som samlats in av tredje part delger vi dig kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, den rättsliga grunden, de olika kategorierna av personuppgifter etc.

5. Vilken rätt har vi att behandla dina personuppgifter?
När vi behandlar personuppgifter om dig finns det alltid en rättslig grund för detta. Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder:

Ditt uttryckliga samtycke.
Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås.
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som åligger Svenska Huscompagniet AB
Behandlingen är nödvändig för att Svenska Huscompagniet AB eller tredje part ska kunna skydda ett berättigat intresse. Berättigade intressen kan vara:
Löpande förbättring av produkter, tjänster, shoppingupplevelser och tekniker.
För att anpassa vår kommunikation med dig efter dina preferenser.

6. Vem kan vi överlämna dina uppgifter till?
Vi kan överlämna uppgifter om dig till:

Våra leverantörer.
Vara partners och internt i koncernen.
Analys- och segmenteringsplattformar, exempelvis Google Analytics, Facebook Business Manager eller Google Adwords.
Offentliga myndigheter om lagen kräver det.
Varningsregister som identifierar riskfyllda transaktioner i syfte att bekämpa (organiserat) internetbedrägeri.
I den mån vi lämnar ut uppgifter om dig till tredje part i marknadsföringssyfte lämnar vi bara ut allmänna uppgifter som du själv har angett i din profil på www.huscompagniet.se.

7. När överför vi personuppgifter till länder utanför EU/EES?
Dina personuppgifter kan behandlas av personuppgiftsbiträden som är placerade utanför EU/EES.
Om dina personuppgifter behandlas av en leverantör i ett annat land Svenska Huscompagniet AB att leverantören endast behandlar dina uppgifter enligt Huscompagniet ABs anvisningar och att behandlingen av uppgifterna i övrigt omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Om vi överför personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde som är placerat utanför EU/ESS behandlas uppgifterna endast i de syften som beskrivs i punkt 2.

Vi överför bara dina personuppgifter till utlandet om:

Kommissionen har fastslagit att landet har en tillräckligt hög säkerhetsnivå, eller
Överföringen har stöd i ett avtal som effektivt säkrar dina rättigheter samt en tillräcklig skyddsnivå, eller överföringen är baserad på kommissionens standardbestämmelser.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Svenska Huscompagniet AB raderar löpande uppgifter om inaktiva kunder och lagrar bara dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla det ursprungliga ändamålet.

9. Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit?
Vi på Huscompagniet AB gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter.
Vi säkrar dina personuppgifter både genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med avsikt att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, manipulering, förstöring/radering eller förlust.

10. Vilka rättigheter har du?
Som kund hos Svenska Huscompagniet AB har du som registrerad rätt att utöva följande rättigheter:

 • Insyn och rättelse på www.huscompagniet.se
 • Radering
 • Dataportabilitet, vilket innebär att du på begäran kan få utlämnat de uppgifter du själv har uppgett för Svenska Huscompagniet AB i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format
 • Möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke

Att utöva sina rättigheter kan vara förenat med vissa villkor och begränsningar, och beror i hög grad på den konkreta behandlingssituationen. Som kund hos Svenska Huscompagniet AB har du rätt att när som helst få insyn i och rätta dina uppgifter, precis som du också har möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter hos Svenska Huscompagniet AB raderade. Dina uppgifter raderas på din begäran om något av följande kriterier är uppfyllda:

 • Om du drar tillbaka ditt samtycke (om ditt samtycke utgjorde grund för behandlingen),
 • Om du inte önskar ta emot direktmarknadsföring,
 • Om uppgifterna visar sig vara felaktiga, eller
 • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte för vilket de insamlades, eller
 • Om uppgifterna har behandlats på ett otillåtet sätt.
 • Om du anser att Svenska Huscompagniet AB behandlar dina personuppgifter på ett otillåtet sätt har du möjlighet att lämna in ett klagomål till den svenska Datainspektionen.

11. Cookies
Se policy för cookies här.